tcn
ul. R.Maya 1, 61-372 Poznań tel.+48 61 871 51 51 e-mail: tcn@tcn.com.pl
 • Kontakt

  TCN Sp. Z o.o.,Sp.k.
  ul. R.Maya 1
  61-372 Poznań

  el. +48 61 871 51 51 do 53
  fax +48 61 871 51 50 lub +48 61 278 61 50
  biuro@tcn.com.pl

 • Slide4

  Uchwyty pneumatyczne

 • Promocja

  Ostrzenie noży prostych do 3,10 m

 • Slide 6

  Głowice uszczelniające

 • Slide 7

    Frezy do maszyn poligraficznych

 • Slide 8

  Wałki rozprężne

 • Targi

  Noże krążkowe

 • Wały i czopy rozprężne

  Noże do maszyn poligraficznych

Warunki dostaw

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY l DOSTAW OBOWIĄZUJĄCE W STOSUNKACH HANDLOWYCH Z TCN Sp. z o.o. Sp.K.

§1Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane w dalszej części "Ogólnymi Warunkami" wiążą strony zawartej umowy.
 2. Wszelkie zmiany i odstępstwa od Ogólnych Warunków wymagają pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy.
§2Oferty, ceny.

1. Oferty Sprzedawcy nie wiążą stron bez pisemnego potwierdzenia.

 1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej stosuje się ceny zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków. Ceny uzgodnione i pisemnie potwierdzone są dla stron wiążące. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zamówionego towaru w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu, obowiązują ceny z dnia odbioru.
 2. Przedstawione przez Sprzedawcę próbki i wzorce mają charakter wyłącznie materiałów poglądowych odnośnie jakości, wymiaru i kolorurzeczystanowiących ofertę handlową Sprzedawcy.
§3Warunki i terminy dostawy.

1 . Za miejsce wykonania przez Sprzedawcę umowy dostawy uważa się zakład albo magazyn wydający towar (loco Sprzedawca).

 1. Z chwiląprzekazaniatowaru Kupującemu, przewoźnikowi lub innej osobie uprawnionej, Sprzedający zwolniony jest z ryzyka za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie towaru, a wszelkie korzyści i obciążenia związane z nabytą rzeczą przenoszone są na Kupującego.
 2. Działanie siły wyższej zwalnia Sprzedającego od obowiązku dostawy do czasu ustania przyczyn opóźnienia.
 3. Jeżeli strony nie określiły bezwzględnie obowiązującego terminu dopuszcza się zmiany terminu w granicach 14 dni.
 4. W razie zwłoki w spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę wyłącza się jego odpowiedzialność za spowodowaną zwłoką szkodę (np. utracony zysk, straty produkcyjne itp.), chyba że jest ona wynikiem rażącego niedbalstwa Sprzedającego lub jego przedstawiciela.
 5. Części maszyn wykonane wg danych technicznych Kupującego, nie podlegają zwrotowi.
§4Warunki płatności.

1. Zapłata za towar lub wykonaną usługę następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w złotych polskich stanowiących równowartość ceny wyrażonej w EURO na dzień wystawienia faktury przez Sprzedawcę, według kursu sprzedaży walut BRE Banku, chyba że strony ustaliły inaczej. Sprzedawca może udzielić Kupującemu rabatu, pod warunkiem niewystępowania zaległości w płatności należności. Rabat ustalany jest procentowo w stosunku do wartości towaru będącego przedmiotem sprzedaży.

 1. Strony wyłączają możliwość dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. Za termin dokonania płatności uważa się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy. Weksle i czeki przyjmuje się tylko za pisemnie wyrażoną zgodą Sprzedawcy. W razie zwłoki w zapłacie należności Sprzedawca naliczać będzie ustawowe odsetki bez dodatkowego wezwania.
 3. W razie nie regulowania przez Kupującego należności w terminie Sprzedawca może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia przez Kupującego przedpłaty w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości towaru albo złożenia stosownego zabezpieczenia.
2. Każdy nowy klient (płatnik), który rozpoczyna współpracę z TCN Sp. z o.o. Sp. K., zobowiązany jest do: płatności gotówką, przedpłaty lub płatności gotówką za pobraniem przy pierwszych 3 zakupach.

§5Reklamacja, gwarancja i odpowiedzialność cywilna.

1. Po odebraniu towaru Kupujący ma obowiązek w terminie 4 dni zbadać jakość i ilość towaru. W przypadku ujawnienia wad w jakości i ilości towaru Kupujący jest zobowiązany do złożenia w ww. terminie pisemnej reklamacji z określeniem ujawnionych wad.

 1. W przypadku, gdy towar jest przekazywany Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika i w momencie jego odbioru stwierdzono różnicę między towarem dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub stwierdzone zostały uszkodzenia związane z transportem, Kupujący zobowiązany jest sporządzić niezwłocznie odpowiedni protokół potwierdzony przez przewoźnika oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 2. W przypadku reklamacji kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z protokołem, o którym mowa w pkt. 1. lub 2., do dostawcy.
 3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od terminowego regulowania płatności za zakupiony towar.
 4. Postanowienia zawarte w §5 niniejszych warunków dotyczą także wszelkiego rodzaju usług prowadzonych przez Spółkę.
§6Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność odebranego przez Kupującego towaru do momentu całkowitej zapłaty.
 2. Towary z zastrzeżeniem własności można zbywać wyłącznie w ramach obrotu handlowego, jednak nie jest to możliwe w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnością. Kupujący nie jest uprawniony do zastawienia towaru, względnie przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. Sprzedawcę należy niezwłocznie powiadomić o zajęciu towaru przez osobę trzecią
 3. Każda przeróbka, przetworzenie, zmieszanie względnie połączenie towaru przez Kupującego następuje wyłącznie na zlecenie Sprzedawcy i nie powoduje wzrostu zobowiązań Sprzedawcy.
§7Właściwości sądu.

Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd siedziby Sprzedawcy.

Poznań dn.02.01.2008 Zarząd TCN Sp. z o.o. Sp. K.